3.Međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane: 10.-13.11.2020., VIRTUALNI kongres

by Pekarski Glasnik

 

3. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“- VIRTUALNI, 10.-13.11.2020.
Uvažavajući aktualne epidemiološke mjere i preporuke vezane za zaštitu od potencijalne infekcije COVID-19, kongres će se održati u planiranom terminu od 10. do 13. studenoga 2020. godine VIRTUALNO, bez fizičkog sudjelovanja sudionika i predavača.
Kongres će se održati pod visokim pokroviteljstvom nadležnih tijela i institucija, a organiziraju ga Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), uz suorganizaciju i suradnju s drugim eminentnim institucijama iz zemlje i inozemstva.
Sigurnost i kvaliteta hrane, utvrđivanje izvornosti, zemljopisnog porijekla, patvorenosti hrane, utjecaj hrane na zdravlje potrošača, ali i klimatske promjene teme su od zajedničke odgovornosti svih uključenih u lanac proizvodnje hrane – države, proizvođača, distributera, struke i potrošača, ali i medija koji su odgovorni za informiranje javnosti o aktualnim temama.
Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, okruglih stolova, satelitskih simpozija i e-postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a slajdovi isključivo na engleskom jeziku.
Programu će se moći pristupiti on-line, kroz Zoom virtualnu platformu.

Teme kongresa:
1. HRANOM DO ZDRAVLJA
Tema je upućena svima onima čiji je interes i područje istraživanja hrana i njezin utjecaj na zdravlje u bilo kojem području, uključujući kliničku prehranu, prehranu u turizmu te farmaceutske proizvode koji doprinose boljem stanju organizma. Posebno ističemo važnost prehrane i debljine, kao veliki javnozdravstveni problem te promociju i popularizaciju zdrave prehrane.
2. SIGURNOST I DOBROBIT ŽIVOTINJA
Ovo poglavlje obuhvaća sve teme koje osiguravaju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu na domaćem tržištu. Upućena je i svima koji se bave izradom i provedbom osiguranja najviših standarda dobrobiti životinja te onih koji provode preventivne i kurativne radnje, kako bi se na najbolji i najuspješniji način nosili s izazovima po pitanju različitih ugroza zdravlja životinja koji su pred nama.
3. MIKOTOKSINI I BILJNI TOKSINI U HRANI
Tema obuhvaća pojavnost mikotoksina i biljnih toksina u hrani te prijedlog mjera za sprječavanje njihovognastanka i njihovog smanjenja u hrani, uzimajući u obzir i izazove klimatskih promjena. Obuhvaća i teme iz područja analitičkih laboratorija i izazova s kojima se susreću službeni i referentni laboratoriji u izolaciji,identifikaciji i kvantifikaciji toksina.
4. ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA
Tema je namijenjena svima koji se u svom radu susreću s primjenom i/ili kontrolom pesticida, uključujućii ekološku poljoprivredu, provode monitoring nad pesticidima te edukaciju korištenja pesticida. Jednakotako, temom su obuhvaćeni i laboratoriji koji sudjeluju u kontroli pesticida svih vrsta prehrambenih proizvoda, osobito službeni i referentni laboratoriji, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama Europske Unije, ali i šire.
5. KONTAMINANTI HRANE
Tema se bavi mikrobiološkim i kemijskim kontaminantima hrane, koji hranu mogu kontaminirati u lancu od polja do stola, uključujući nanotehnologiju i izazove koje ona donosi, te kontaminantima koji nastaju tijekom proizvodnog procesa hrane, kao što su akrilamid, PAH-ovi, 3-MCPD…Temom su obuhvaćene i službene kontrole kontaminanata na području RH i EU, ali i šire, te kvaliteta provođenja kontrola od uzorkovanja do izdavanja rezultata.
6. ALERGENI, ALERGIJE I HRANA
Tema obuhvaća sve vrste alergena u hrani, načine njihove izolacije i identifikacije, probleme koje oni mogu izazvati te načine sprječavanja, ublažavanja i liječenja alergijskih reakcija. Označavanje i deklariranje alergena na hrani, mogućnosti izbora hrane bez alergena.
7. MATERIJALI I PREDMETI KOJI DOLAZE U KONTAKT S HRANOM
Želja nam je da se ovom temom predstave proizvođači i korisnici ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom, kao i laboratoriji koji sudjeluju u procjeni njihove zdravstvene ispravnosti, osobito kada se radi o globalnim i specifičnim migracijama, migracijama štetnih tvari iz ambalaže u hranu na isteku njezinog roka trajanja, kao i svih drugih kontaminanata. Tema također obuhvaća i nove trendove u proizvodnji ambalaže u svrhu smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša te područje nanotehnologije.

Više informacija na web stranici kongresa: www.foodsq-congress2020.com…

 

Related Posts