PESLA – pekarsko slastičarska zadruga i KUNST poslovno savjetovanje za Vas organizira savjetodavnu radionicu s temama:
Uredba o označavanju hrane
Zakon o zaštiti potrošača

Savjetodavna radionica će se održati 18. veljače 2015., u prostorima PESLA-pekarsko slastičarske zadruge,  Ivana šibla 4, u Zagrebu, s početkom u 9 sati.

Program:
Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane najvažniji su oblici komunikacije proizvođača, trgovca, ugostitelja i svakog drugog subjekta u poslovanju s hranom koji na tržište stavlja hranu s potrošačem te je jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih uz hranu.    
Od 13. prosinca 2014. godine subjekti u poslovanju s hranom moraju označavati hranu prema odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011, osim u dijelu navođenja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane.    

Doznajte kakvo mora biti označavanje, reklamiranje i prezentiranje, odnosno informiranje potrošača o hrani! Što morate napisati na pakovinu, osobito glede sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka proizvodnje, karakteristika hrane, prirode, identiteta i svojstava hrane!

Odgovornost kod zapakirane ili pretpakirane hrane je na proizvođaču ili onome koji hranu pakira ili stavlja na tržište. Kod nezapakirane ili nepretpakirane hrane odgovornost je na trgovcu!

Tko bi trebao prisustvovati:
Proizvođači hrane, trgovci i ugostitelji.

Trajanje
Od 9:00 – 14:00 sati (registracija 08:45)

Kotizacija
500 kn (uključen PDV)

Uplate kotizacije vrše se u korist:
KUNST poslovno savjetovanje; OIB: 84903100743, J. Pavića 6, 10 000 Zagreb, na žiro račun broj:  2360000-1102204778, poziv na broj (molimo upišite OIB svoje tvrtke)
Prijavnicu i potvrdu uplate kotizacije molimo pošaljite na: dpasicek@kunst-savjetovanje.hr , račun će Vam biti ispostavljen na radionici.
Napomena:
Broj sudionika je ograničen. U slučaju većeg broja zainteresiranih seminar će bti ponovljen. Seminar će biti prevođen na albanski jezik!
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte:
Fatime Vaiti 099 55 09 676 ili fatime.vaiti@pesla.hr
Dean Pašiček 098 48 16 44 ili dpasicek@kunst-savjetovanje.hr  

PESLA – Ndërmaraja e furrave  dhe pastiqerive dhe KUNST këshillat adekvate të biznesit për ju të organizojë seminar konsultativ me temë:
Rregullore ne etiketimin e ushqimit
Akti i Mbrojtjes i Konsumatorëve

Seminari konsultativ do të mbahet më 18 shkurt 2015, në ambientet e PESLA-kooperativave, Ivana Šibla 4, në Zagreb, duke filluar në ora 9.

Programi:
Etiketimi, reklamimi dhe prezantimi i ushqimit tonë format më të rëndësishme të prodhuesive komunikimit, tregtarin, furrnizueset e ushqimit  dhe çdo subjekt tjetër në biznesin e ushqimit që i vë ushqimin në treg me konsumatorin, dhe është një nga zonat më komplekse ligjore që lidhen me ushqimin.
Nga 13 dhjetor 2014, operatorët e ushqimit duhet të etiketojnë ushqim në bazë të dispozitave të Rregullores (BE) Nr 1169/2011, me përjashtim të pjesës që deklaron vlerën e energjisë dhe vlerën ushqyese të ushqimit.
Zbuloni se si duhet të jetë etiketimi, reklamimi dhe prezantimi, dhe ndër kohe informimin e konsumatorëve në lidhje me ushqimin! Çfarë ju duhet të shkruani në paketë, veçanërisht në lidhje me përbërjen, sasinë, qëndrueshmëri, origjinës, procesit të prodhimit, karakteristikat e ushqimit, natyrës, identitetit dhe cilësitë e ushqimit!

Përgjegjësia në ushqimin e paketuar ose para-paketuara është të prodhuesi ose me atë bën paketim ose vendosje në treg. Te ushqimet e  paambalazhuara dhe paetiketuar përgjegjësija bie ne kurist  të tregtarit!

Kush duhet të marrë pjesë:
Prodhuesit e ushqimit, shitësit dhe furrnizueset e ushqimit.

Kohëzgjatje
Nga ora 9:00 deri në ora 14:00 (regjistrimi 08:45)

Taksa e regjistrimit
500 HRK (me TVSH)
Taksa e regjistrimit duhet të bëhet në favor të:
Kunst këshilluese të biznesit; OIB: 84903100743, J. Pavića 6, 10 000 Zagreb, në numrin e llogarisë bankare: 2360000-1102204778, numri i referencës (ju lutem shkruani kompaninë tuaj OIB)
Forma e aplikimit dhe dëshmi e pagesës ju lutem dërgoni në: dpasicek@kunst-savjetovanje.hr, llogari do të nxirren në seminar.
Shënim:
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Në rast të aktorëve të shumta seminar do të  përsëritet.
Seminari do të përkthehen në gjuhën shqipe!
Për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni:
Fatime Vaiti 099 55 09 676 ose fatime.vaiti@pesla.hr
Dean Pašiček 098 48 16 44 ose dpasicek@kunst-savjetovanje.hr

Related Posts